Fireduino 是 Arduino UNO 最佳的升级版本 
    

Fireduino = 2 x Arduino UNO + WiFi模组 + 音频模组 + RTC模组 + Flash模组


 d533f6646689317916e53f693d896a5d.png

上一个 回列表

订阅商品讯息订阅商品讯息  
Powered by www.url.com.tw